Nasze stowarzyszenie

powstało, aby propagować, wspierać i działać na rzecz zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Go to Energetyka    odnawialna   

Energetyka    odnawialna   

W zakresie naszych zainteresowań mieszczą się zarówno klasyczne rozwiązania jak i elektrownie niekonwencjonalne.

Go to Elektromobilność i ekomobilność

Elektromobilność i ekomobilność

Propagujemy ekologiczne rozwiązania transportowe oparte na zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdy niskoemisyjne.

Go to Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Wspieramy rozwój technologii wpływających na efektywną dystrybucję jak i wykorzystanie energii elektrycznej, w tym rozwiązania typu smart grid.

Go to Technologie chroniące klimat

Technologie chroniące klimat

Działamy na rzecz rozwoju technologii, które wpływają na ochronę środowiska. Koncentrujemy się przy tym na rozwiązaniach przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

To nie wszystko

Działamy także na wielu innych polach.
Angażujemy się w tworzenie dobrego prawa związanego z energetyką.

Działamy na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Angażujemy się w tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych, formułowanie wniosków i postulatów, publiczne wyrażanie opinii dotyczących rozwoju energetyki, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu- środowiska.
Zajmujemy się monitorowaniem i rozpatrywaniem zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych.
Chcemy współpracować z administracją rządową, samorządami z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi.
Wspomagamy integrację polityki środowiskowej z polityką energetyczną.
Aktywizujemy i integrujemy środowiska naukowe, biznes, organizacje pozarządowe i organy państwowe.
Inicjujemy i popieramy rozwój nauki i techniki we wszystkich dziedzinach energetyki i ochrony środowiska oraz tematach pokrewnych.

  • w zakresie energetyki

  • Ekologiczne systemy transportu

  • Inteligentne sieci elektroenergetyczne

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Aktualności

Ostatnie wydarzenia z życia Stowarzyszenia ISEE