19 grudnia 2017

List Otwarty

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych. Tymczasem składowiska odpadów komunalnych emitują do atmosfery ogromne ilości niezagospodarowanego biogazu składowiskowego tj. ok. 350 tys. ton/rok  czystego metanu, zatruwając naturalne środowisko. W wielu miejscach Polski społeczności lokalne dotknięte szkodliwymi wyziewami ze składowisk protestują i walczą o prawo do godnego życia w czystym klimacie i zdrowym środowisku. To śmierdzący i  nierozwiązany problem pomimo ustawowego obowiązku odgazowania składowisk odpadów.

Najskuteczniejszym i sprawdzonym w świecie rozwiązaniem tego problemu są instalacje energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego.  Instalacje te zaliczane są do odnawialnych źródeł energii OZE i stąd uzyskują pomoc publiczną ale de facto są to ogniwa bezpieczeństwa ekologicznego. Niestety w Polsce efektywność energetycznej utylizacji tego biogazu wynosi od wielu lat zaledwie 6 % !!! co obrazuje poniższy wykres sporządzony w oparciu o dane z Ministerstwa Środowiska.

 

Ten stan rzeczy jest efektem niewystarczającego i niestabilnego systemu wsparcia finansowego dla źródeł OZE opracowanego kiedyś przez Ministerstwo Gospodarki, a naprawianego przez Ministerstwo Energii. Dodatkowo instalacje te nie są w żaden sposób wspierane, jako źródła ograniczające emisję w ramach bezpieczeństwa ekologicznego za które odpowiada Ministerstwo Środowiska.

Inwestorzy wyspecjalizowani w energetycznym zagospodarowaniu biogazu składowiskowego opuścili rynek, a niedobitki wychodzą wyprzedając swoje aktywa i nie ma to nic wspólnego z konsolidacją wytwórców. Z tych samych powodów banki nie chcą w żaden sposób finansować przedsięwzięć związanych z biogazem składowiskowym.

Pomimo tej fatalnej sytuacji Ministerstwo Energii w projekcie rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. planuje wprowadzić cenę energii z biogazu składowiskowego na zaniżonym poziomie 425 zł/MWh. Cena ta pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska tj. zwiększenia wsparcia dla instalacji biogazu składowiskowego do poziomu pomocy publicznej dla biogazu rolniczego, wyrażonym przy piśmie z dnia 1.02.2017 r. (znak: DGO-I.070.55.2016.ER 271571.701495.592364 w załączeniu) do Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP oraz przy piśmie z dnia 4.10.2016 r. (znak: DGOI.073.15.2016.AT) do Ministerstwa Energii. Ograniczenie emisji metanu nabiera szczególnego znaczenia w świetle planowanego przez Unię wprowadzenia metanu do systemu handlu emisjami ETS oraz wzrostu opłat za emisję gazów cieplarnianych do 30 EUR/tona CO2.

Wymagany wolumen pomocy publicznej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji biogazu składowiskowego OZE jest niewspółmiernie mały w stosunku do wolumenu wsparcia jakie jest udzielane innym technologiom OZE takim jak: wiatr, woda, fotowoltaika, biomasa, współspalanie, biogaz rolniczy. Aktualnie moc zainstalowana instalacji biogazu składowiskowego wynosi 64 MW, elektrowni wodnych ok. 1 000 MW, słynnych wiatraków ok. 5 800 MW, a biogazu rolniczego ok. 103 MW. Stosunkowo małym kosztem można rozwiązać duży problem środowiskowy i społeczny. Pomoc publiczna dla instalacji biogazu składowiskowego to pomoc dla samorządów miast i gmin w misji ochrony środowiska i likwidacja konfliktów społecznych.

Szanowny Panie Premierze, słowa jakie wypowiedział Pan podczas Exposé w Sejmie RP sprawiają, że patrzymy z nadzieją w przyszłość:

Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Powietrze, woda, ziemia przecież nie należą tylko do nas. Należą do przyszłych pokoleń i to, w jakim stanie zostawimy je naszym wnukom, wystawi nam świadectwo.

Mając na uwadze powyższe oraz działając w interesie gospodarczym Polski i realizując misję ochrony środowiska, prosimy o interwencję i pomoc w zwiększeniu wsparcia dla instalacji biogazu składowiskowego do poziomu pomocy publicznej dla biogazu rolniczego.

Pobierz list otwarty w formacie PDF

Zapraszamy do podpisywania listu otwartego. Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz ewentualnie nazwy instytucji, podmiotu gospodarczego, którą Państwo reprezentują lub wpisanie, że chodzi o osobę fizyczną.

Drugi List Otwarty ISEE

[signature]

Podpisz
List podpisały następujące osoby:
1Piotr Hofman - Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
2Józef Kruczek - Radny Rady Powiatu Gliwickiego
3Mirosław Zielenkiewicz - RST Sp. J.
4Maksymilian Sułkowski - Sater Kórnik Sp. z o.o.
5Aleksandra Stępień - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
6Marek Komala - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
7Marek Glądalski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
8Fabian Jagiełła -
9Elżbieta Górecka - Osoba Fizyczna
10Krzysztof Pokojski - Osoba Fizyczna
11Jan Chojnacki - Osoba Fizyczna
12Marek Dobrzański -
13Katarzyna Pasiut - Osoba Fizyczna
14Arkadiusz Polak - Osoba Fizyczna
15Aleksandra Kaczmarek - Osoba Fizyczna
16Artur Szoja -
17Artur Suder - Osoba Fizyczna
18Marta Filipek - Osoba Fizyczna
19Dariusz Włochowicz - Osoba Fizyczna
20Marek Krzyżak - Osoba Fizyczna
21Ela Opoka - Osoba Fizyczna
22Karolina Lis - Osoba Fizyczna
23Katarzyna Tuora - Osoba Fizyczna
24Adam Drążewski - Osoba Fizyczna
25Arkadiusz Sikorski - Osoba Fizyczna
26Marek Łukowski - Osoba Fizyczna
27Dariusz Rudecki - Osoba Fizyczna
28Jakub Danecki - Osoba Fizyczna
29Mateusz Reiff - Osoba Fizyczna
30MIkołaj Troczyński - Osoba fizyczna
31Robert Józwik - osoba fizyczna